WETTELIJKE VERMELDINGEN :


Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, bekend als de L.C.E.N., brengen wij de volgende informatie onder de aandacht van de gebruikers en bezoekers van de site: www.resetlaser.com:

UITGEVER

De website www.resetlaser.com is het exclusieve eigendom van SRL Reset Laser, die hem uitgeeft.

Reset Laser SRL Tel : +32 471 92 41 62

85 Rue Tenbosch 1050 Ixelles
Ingeschreven bij de Banque Carrefour des Entreprises onder nummer 0765474312

BTW-nummer : BE0765474312
E-mailadres : contact@resetlaser.com

Directeur van de publicatie : Reset Laser
Neem contact op met de publicatiemanager : contact@resetlaser.com

ACCOMMODATIE

De site wordt gehost door OVH 2 rue Kellermann 59053 Roubaix CEDEX 1
KREDIETEN :

de gerechtelijke aankondigingen zijn gegenereerd door gerechtelijke aankondigingen

BESCHRIJVING VAN DE VERLEENDE DIENSTEN

Het doel van de website www.resetlaser.com is informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. De eigenaar van de site tracht op de site www.resetlaser.com zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze aan haar of aan derde partners die deze informatie verstrekken te wijten zijn. Alle informatie op de website www.resetlaser.com wordt uitsluitend ter informatie gegeven, is niet volledig en kan worden gewijzigd. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert de publicatie ervan.

INTELLECTUELE EIGENDOM EN NAMAAK

De eigenaar van de site is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, pictogrammen, geluiden, software. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, gehele of gedeeltelijke aanpassing van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming aan het e-mailadres: contact@resetlaser.com . Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die hij bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

HYPERLINKS EN COOKIES

De site www.resetlaser.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites (partners, informatie, enz.) die met toestemming van de eigenaar van de site zijn opgezet. De eigenaar van de site heeft echter niet de mogelijkheid de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en wijst derhalve elke verantwoordelijkheid af voor de eventuele risico’s van illegale inhoud. De gebruiker wordt geïnformeerd dat tijdens zijn bezoeken aan de website www.resetlaser.com automatisch één of meer cookies op zijn computer kunnen worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie over de navigatie van een computer op een site registreert. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn ook bedoeld om verschillende metingen van de frequentie mogelijk te maken. Via de parameterinstelling van de navigatiesoftware kan de gebruiker geïnformeerd worden over de aanwezigheid van een cookie en deze eventueel weigeren op de manier die op het volgende adres wordt beschreven: www.cnil.fr Het weigeren van de installatie van een cookie kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren: In Internet Explorer: tabblad Extra / Internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Valideer met Ok. Onder Netscape: tabblad bewerken / voorkeuren. Klik op Geavanceerd en kies Cookies uitschakelen. Valideer met Ok.

BESCHERMING VAN GOEDEREN EN PERSONEN – BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van bovengenoemde site: www.resetlaser.com In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Franse wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Op de website www.resetlaser.com verzamelt de eigenaar van de website alleen persoonlijke informatie over de gebruiker ten behoeve van bepaalde diensten die door de website www.resetlaser.com worden aangeboden. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij deze invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site www.resetlaser.com aangegeven of hij deze informatie al dan niet moet verstrekken. Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van wet 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet van de hem betreffende persoonsgegevens. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u uw verzoek naar www.resetlaser.com per e-mail: e-mail van de webmaster of door het sturen van een schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.resetlaser.com wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de overname van de site www.resetlaser.com door de eigenaar van de site en zijn rechten zou de overdracht van de genoemde informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting tot bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site www.resetlaser.com.

De website www.resetlaser.com voldoet aan de RGPD, zie ons RGPD-beleid https://resetlaser.com/nl/privacybeleid/.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.